Why not write your own.?  
 

NiKiforos Kourtis, joined us on May 20th, 2017
1 to 4 of 4 NiKiforos Kourtis quotes
1


   
Own quotes © 2009-2099

TOPlist